Gym Plus
Powered by Powerplus
Media
Forward Print

Alles wat je wil weten over Gymplus

 Waarom Gymplus?


Gymplus is een regioclub
Gymplus is de turnclub in de Antwerpse regio die deelneemt aan het regioclubprogramma van de Gymnastiek Federatie en onderschrijft zo de topsportpiramide "Artistieke Gymnastiek".
Dit programma wordt door de Gymnastiek Federatie centraal gestuurd. Hierbij stelt de federatie voor de discipline AGD deeltijds een regioclubtrainer tewerk in de regioclub. De regioclubtrainer zorgt in samenwerking met de regiocentrumcoach en de headcoach voor de opleiding van de gymnasten.
Gymplus is aangesloten bij de Gymnastiek Fedederatie Vlaanderen vzw, sportraad Mortsel en erkend door het stadsbestuur van Mortsel. Gymplus heeft als gymclub haar thuisbasis in turnhal De Sterre in Mortsel.

Gymplus is een club voor wedstrijdgymnastiek
Naast de regioclubwerking verzorgt Gymplus wedstrijdgymnastiek op A, B en I-niveau voor de volgende 4 disciplines : AGD, AGH, Demo en Tumbling.

Cijfers van GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw tonen aan dat de provincie Antwerpen het hoogste aantal aangesloten leden telt, maar dat weerspiegelt zich niet in het aantal toptalenten.

Lokale verenigingen slagen er vandaag onvoldoende in talenten te detecteren en rekruteren, dikwijls door een gebrek aan infrastructuur en voldoende trainingsuren, meestal door een gebrek aan bekwame en gemotiveerde trainers.

GymPlus vzw wil een antwoord bieden dmv een gecoördineerd project in de antwerpse regio.
Ondertussen tellen wij leden uit 25 verschillende gemeenten.

GymPlus vzw wil talenten scouten en hen - in gezamenlijk beheer met de lokale verenigingen - verder opleiden, binnen de Topsportpiramide van de Gymnastiek Federatie vzw. Deze gymnasten kunnen vanuit onze clubwerking doorstromen naar een Basisschool TopsportBeloften, waar het turnprogramma deels opgenomen wordt in het schoolprogramma. Eindpunt is het programma Topsport en Studie in het Topsportcentrum in Gent, waar gymnasten worden voorbereid op het internationale werk.

De activiteiten van GymPlus vzw zijn toegankelijk voor alle kinderen die over de juiste aanleg en voldoende motivatie beschikken. Etnische afkomst of sociale status spelen daarbij geen rol.

Kinderen die liever willen turnen op recreatief niveau verwijzen we graag door naar het uitgebreide aanbod van onze partnerclubs.

 Juridische structuur

Gymplus vzw is een “vereniging zonder winstoogmerk”, kortweg VZW. Een VZW beschikt over haar eigen rechtspersoonlijkheid, zodat het bestuur en trainers, alsook onze leden slechts beperkt burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld .
 
Gymplus vzw is aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen of kortweg GymFed met stamnummer 756.
De vzw heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van alhaar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen de gymnastiek, enkel op competitief vlak, binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.
 
PlusEvents vzw heeft tot doel de promotie en financiering van de gymnastiek in het algemeen te bewerkstelligen door middel van de organisatie van allerlei activiteiten, sponsoring en evenementen.
De vzw mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde doelstellingen te maken hebben binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de zustervereniging Gymplus vzw.
 Missie

We streven ernaar gymnasten te vormen die het beste uit zichzelf willen halen, die als mens geestelijk en lichamelijk in evenwicht zijn en die na een lange loopbaan kunnen terugblikken op een mooie turntijd.

Sportieve missie
Gymplus wil elke aangesloten turner zijn individuele top laten bereiken. We vragen daarom aan alle betrokken ouders om realistische verwachtingen te koesteren over de sportieve prestaties van hun eigen kind(eren). De club onderschrijft de opleidingspiramide van de GymFed en is door de GymFed erkend als regioclub. Als regioclub verzorgt GYMPLUS de topsportvoorbereidende opleiding van de meest getalenteerde gymnasten met het oog op succesvolle deelname aan internationale wedstrijden (EK’s, WK’s en Olympische Spelen).
Verder garandeert de basiswerking van de keurgroepen een kwaliteitsvolle opleiding en succesvolle deelname van onze B-gymnasten aan wedstrijden tot op Belgisch niveau.

Pedagogische missie
Gymplus wil de jeugd aanzetten tot gezonde lichaamsbeweging door hen intens plezier te laten beleven aan de turnsport. Tegelijkertijd probeert de club de sociale vaardigheden van de kinderen aan te scherpen door de nadruk te leggen op waarden als discipline, eerlijkheid, solidariteit en respect voor ieders eigenheid. We werken bewust aan een fijne groepsgeest en verlangen van onze leden dat ze groepsbelang laten primeren op eigenbelang.

 Strategie
 • Zorgvuldige scouting en selectie. 
  • Het aantal potentiële instromers vergroten
  • De club wil een voorbeeld worden voor andere Antwerpse clubs in de opleiding van gymnasten.
 • Groot engagement van gymnasten, ouders, trainers en bestuur
 • Optimale accommodatie
 • Uitgebalanceerd trainingsprogramma
  • Technisch – methodische opleiding trainers: 2de kleuterklas tot 4de leerjaar. (IAB)
  • Leerlijn “voor de leerlijn” opstellen.
  • Een gymnast opgeleid in functie van AG is ook perfect klaargestoomd om door te stromen naar de andere takken van de gymnastiek.
  • Op basis van o.a. fysieke testen zullen de trainers regelmatig de individuele prestaties/evolutie evalueren en een advies formuleren.

   Aansluiten bij Gymplus

  Inschrijvingen

  Inschrijvingen verlopen via de trainers van de verschillende groepen, bij aanvang van het nieuwe en tijdens het lopende turnjaar.
  Een turnjaar loopt samen met een schooljaar (zijnde 40 weken). De inschrijvingsprijs is afhankelijk van het aantal turnuren per week en het aantal leden binnen eenzelfde gezin.
  Nieuwe leden mogen de eerste twee lessen gratis komen proberen. Vanaf dan vragen wij u het "inschrijvingsformulier" en het "geneeskundig getuigschrift" te vervolledigen, evenals het verschuldigde lidgeld te betalen.

  Het lidgeld omvat:

  - Lidmaatschap bij Gymplus vzw.
  - Lidmaatschap bij GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw.
  - Verzekering burgelijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen .
  - Gym-magazine: 3-maandelijks tijdschrift van GymFed (1 exemplaar per adres)
  - 3 jaarlijks trainingspak en club T-shirt.
  - lidkaart van GymFed, waardoor toegangskorting op organisaties van GymFed.

  niet inbegrepen in het lidgeld zijn:
  - vakantietrainingen
  - stage(s), kampen

   Formulier nodig?

  Als je bepaalde documenten nodig hebt kan je die hier terugvinden.
  Klik op de link hieronder om een PDF bestand te openen van het document dat je wenst.

  Medisch Protocol

  Gezondheidsverklaring

  Huishoudelijk regelement Gymplus

  Aangifte ongeval

  Attest van genezing

  Verklaring afwezigheid gymnast

   Gymplus en IKGym  Wat is IKGym?

  IKGym of Integrale Kwaliteitszorg in de GYMnastiek is een meetinstrument dat ontwikkeld werd door de Vrije Universiteit Brussel en de GymnastiekFederatie Vlaanderen.

  Wat in 1996 begon als een ambitieus project om 'kwaliteitssterren' toe te kennen aan goed werkende gymnastiekclubs en deze informatie te bundelen in een gymcatalogus, is vandaag uitgegroeid tot een toonaangevend kwaliteitssysteem in de sport.

  IKGym kan vandaag beschouwd worden als het langstlopende kwaliteitsproject in de Vlaamse sportwereld waarmee de gymnastiekclubs op een structurele manier naar een hoger niveau getild worden. IKGym vormt dan ook de ruggengraat van het kwaliteitsbeleid dat door de GymnastiekFederatie gevoerd wordt.

  Gymplus heeft begin 2012 een IKGym-audit met verve doorstaan en is sinds 31 januari 2012 trots houder van het IKGym+ kwaliteitslabel voor Vlaamse Gymnastiekclubs.

  Gymplus op de IK-GYM website

   Gymplus onderschrijft de Panathlon verklaring

  De Panathlon verklaring is een charter over de rechten van het kind in de sport.

  Panathlon Vlaanderen, een afdeling van de serviceclub Panathlon International, treedt al lang op als behoeder van de positieve waarden in de jeugdsport. In 2004 bereikte de organisatie met haar ethische code een doorbraak en werd de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaard en ondertekend door tal van internationale federaties: FIFA (voetbal), FIBA (basket), IAAF (atletiek), UCI (wielrennen), FIG (gymnastiek), IOC (Internationaal Olympisch Comité) en AGFIS (Internationale sportfederatie). Ook de Verenigde Naties en Unicef onderschrijven de verklaring.

  Van bij haar oprichting heeft Gymplus de Panathlon verklaring ondertekend.

  Voor kampioenen en niet-kampioenen
  De Panathlon-verklaring luidt in het kort als volgt:

  • We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie, fairplay, vriendschap, …
  • Positivisme staat centraal. Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport.
  • Elk kind krijgt de kans om een kampioen te worden, maar heeft ook het recht om geen kampioen te worden.

  Voor meer informatie kan u hier terecht.

   Jeugdsportfonds Camille Paulus

  Gymplus wordt gesteund vanuit het Jeugdsportfonds Camille Paulus

  Het Jeugdsportfonds Camille Paulus wil met zijn werking:
  • de sociaalmaatschappelijke waarde van een doeltreffend en kwaliteitsvol jeugdsportbeleid uitdragen
  • financiële stimulansen geven aan kwaliteitsvolle sportprojecten
  • jongeren en personen met een handicap aan het sporten en bewegen krijgen en houden

  Voor meer informatie kan u hier terecht

   

   ¬© Gymplus vzw alle rechten voorbehouden, niets van deze website mag gekopieerd worden. - Gebruiksvoorwaarden webmaster@gymplus.be