Gym Plus
Powered by Powerplus
Media

Gebruiksvoorwaarden GYMPLUS website

 

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn samen met het daarnaast vermelde privacybeleid van toepassing op alle diensten, applicaties en producten (hierna gezamenlijk "GYMPLUS website") die worden aangeboden door Plusevents vzw, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 15, 2640 Mortsel.

 De GYMPLUS website bevat informatie die verwijst naar Gymplus vzw. Plusevents vzw staat in voor de exploitatie van de GYMPLUS website conform de doelstellingen ingeschreven in de statuten.

2. Waarschuwing

Door het louter gebruik van deze GYMPLUS website aanvaardt u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Wij raden u daarom aan deze voorwaarden samen met het privacybeleid aandachtig te lezen vooraleer u het gebruik van deze GYMPLUS website verderzet. Als u deze voorwaarden en/of het privacybeleid niet of niet integraal aanvaardt, raden wij u aan het gebruik van deze GYMPLUS website te stoppen. Plusevents vzw behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en het privacybeleid op eender welk moment te wijzigen. Wij geven u daarom de raad regelmatig deze voorwaarden en het privacybeleid te consulteren. Onderaan staat steeds de datum van de laatste versie vermeld.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn misschien bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. U dient deze samen met deze voorwaarden en het privacybeleid in acht te nemen. In geval van tegenstrijdigheid zullen de bijzondere voorwaarden steeds voorrang genieten.

3. Toegang tot en gebruik van de GYMPLUS website

Toegang en gebruik van GYMPLUS website is gratis. Om bepaalde onderdelen te bezoeken of te gebruiken zal gevraagd worden aan de gebruiker om zich te registreren en bepaalde gegevens mede te delen. Zonder deze registratie is het gebruik van de desbetreffende onderdelen niet mogelijk.

Om toegang te hebben tot bepaalde onderdelen en functies zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. U dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dient u zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan.

Plusevents vzw verstrekt de gebruiker een niet exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op één enkele computer, d.w.z. weergave van de inhoud van de GYMPLUS website en het maken van kopies voor eigen privé-gebruik.

Voor zover dit niet uitdrukkelijk is toegelaten door de wet, zal U er zich van onthouden enige GYMPLUS website dienst  te decompileren of "reverse-engineeren" om de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen; de GYMPLUS website te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

U zal de GYMPLUS website niet gebruiken op een manier die strijdig is met de wet en U stemt ermee in dat Plusevents vzw op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor enig dergelijk gebruik door U.

4. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de op de GYMPLUS website vermelde tekst en beelden, informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Plusevents vzw.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de GYMPLUS website worden door het auteursrecht beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken.

Handelsnamen, merken en logo's die op de GYMPLUS website zijn vermeld, kunnen beschermde merken zijn en zijn de exclusieve eigendom van Plusevents vzw of de titularis van die namen of merken. Enig gebruik van deze namen en merken is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Eender welk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht hierboven gedefinieerd, is slechts toegestaan mits bijzonder en uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Plusevents vzw. Stuur dan ook verzoeken daaromtrent naar onderstaand adres.

Als Plusevents u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de GYMPLUS website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt: u verstrekt aan Plusevents de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen op de GYMPLUS website, dit wereldwijd en voor onbepaalde duur, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt Plusevents vzw geen enkele verantwoordelijkheid terzake en vrijwaart u Plusevents vzw tegen eender welk aanspraken van derden met betrekking tot inhoud die u zelf hebt meegedeeld.

Plusevents vzw is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de GYMPLUS website na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Zo u een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze GYMPLUS website te verwijderen.

5. Aanbrengen van links naar de GYMPLUS website beheerd door Plusevents vzw

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de GYMPLUS website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de GYMPLUS website moet duidelijk zichtbaar zijn.

6. Aansprakelijkheid

De informatie op de GYMPLUS website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Plusevents vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de GYMPLUS website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Plusevents vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Plusevents vzw is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de GYMPLUS website, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

U gebruikt deze GYMPLUS website geheel op uw eigen verantwoordelijkheid en Plusevents vzw kan nooit aansprakelijk zijn voor eventuele materiële of immateriële schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van deze GYMPLUS website.

De GYMPLUS website kan ook reclame of sponsoring, banners en andere commerciële boodschappen bevatten die door Plusevents worden gepubliceerd op de GYMPLUS website maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

De GYMPLUS website bevat bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. Plusevents vzw beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacybeleid van Plusevents vzw zijn op die websites in geen geval van toepassing.

Plusevents is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. Plusevents vzw is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. Plusevents vzw zal slechts een verantwoordelijkheid dragen van zodra zij werd verwittigd van onwettige of inbreukmakende inhoud. Plusevents vzw kan dan beslissen deze inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Zo Plusevents vzw dit aangewezen acht of wanneer Plusevents vzw daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kan Plusevents vzw aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van Plusevents vzw.

7. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen en inzake online bijdragen.

Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een bericht of één of ander (audio)visueel fragment iedereen met interesse hierop kan reageren. U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,... U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de GYMPLUS website. In elk geval vrijwaart u Plusevents vzw tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Plusevents vzw kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van haar GYMPLUS website weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering te motiveren. Plusevents vzw heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een discussiegroep dreigen te monopoliseren.

Plusevents vzw kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als Plusevents vzw dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door u meegedeeld.

Plusevents vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiegroepen.

Problemen kunt u steeds melden op het hieronder vermelde adres.

8. Klachten

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan u steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij Plusevents vzw. Indien u dergelijke inhoud opmerkt of u meent dat een inbreuk op uw rechten wordt gepleegd, dan kan u dat melden op het hieronder vermelde adres van Plusevents vzw.

U bent zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de melding en het feit dat Plusevents vzw als gevolg daarvan kan beslissen bepaalde inhoud definitief te verwijderen ( u vrijwaart bijgevolg Plusevents vzw tegen eventuele vorderingen als gevolg daarvan).

Bij iedere melding dient u de volgende gegevens verplicht mede te delen:

  • Uw naam en email adres
  • Een precieze aanduiding/beschrijving van de onwettige of schadelijke inhoud en de plaats waar deze zich bevindt
  • Uw argumenten of bewijzen waarom u overtuigd bent dat deze inhoud onwettig of schadelijk is en dus van de GYMPLUS website moet verwijderd worden;

9. Privacy

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de GYMPLUS website is onderworpen aan ons privacybeleid, die u via deze link kan consulteren.

10. Diverse

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van enig meningsverschil of klacht gaat u echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

11. Contactgegevens

Gymplus vzw
Liersesteenweg 15
2640 Mortsel
info@gymplus.be
 

Privacybeleid Plusevents vzw

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites die worden aangeboden door Plusevents vzw, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 15, 2640 Mortsel. In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. We raden u aan dit privacybeleid grondig door te nemen.

In dit privacybeleid wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken.

1. Waarom verzamelt Plusevents gegevens?

U kan onze GYMPLUS website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken.

Om van bepaalde onderdelen van de GYMPLUS website te kunnen gebruiken zal u worden gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.

De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website  vermeld staat. Bijvoorbeeld om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over de GYMPLUS website.

Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over de GYMPLUS website en/of haar diensten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

Plusevents vzw is vrijgesteld van aangifte bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: “Persoonsgegevens verwerkt door een stichting, een vereniging of enig andere  instelling zonder winstoogmerk (art. 56 KB)”

2. Aan wie kan Plusevents vzw  gegevens verstrekken?

Plusevents vzw zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Bepaalde informatie kan mogelijk worden verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de GYMPLUS website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de GYMPLUS website informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van een website en de diensten die u op die website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van een bepaalde website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

4. Wie bezit de portretrechten?

Gymplus vzw eigent zich het auteursrecht toe van alle foto’s van de leden van die op de GYMPLUS website worden verspreid, tenzij expliciet anders vermeld is. Echter het portretrecht blijft bij de betrokken persoon. Alle leden geven door hun lidmaatschap de toestemming voor het gebruik van hun portretrecht op de GYMPLUS website tot de expliciete herroeping door het individuele lid. Voor de minderjarige leden treden de ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers op.

Mochten  bepaalde personen toevallig op een foto of video staan, genomen op een publieke plaats (bv. Een foto of video genomen tijdens een wedstrijd), dan gaat men er in principe van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto of video niet vereist is.

5. Is Plusevents vzw verantwoordelijk voor andere websites?

Neen, enkel de inhoud van de website met url www.gymplus.be valt onder de verantwoordelijkheid van Plusevents vzw.

6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Plusevents vzw te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Plusevents vzw  kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Plusevents vzw, kunt u ons bereiken op volgend adres:

Plusevents vzw
Liersesteenweg 15
2640 Mortsel
info@gymplus.be

9. Diverse

Het Belgisch recht is van toepassing.